Korporativne stranice

Produljeno jamstvo

'Yamaha produljeno jamstvo' – 3 godine bezbrižne vožnje sa svim novim Yamaha motociklima, mopedima i skuterima

Potaknut iznimnom kvalitetom Yamaha proizvoda, te željom da svojim kupcima pruži maksimum za uloženi novac, TM Zagreb d.o.o. odlučio je tvorničko jamstvo proizvođača svih novih Yamaha motocikala, mopeda i skutera produljiti na ukupno tri godine i to bez nadoplate!

Uz 'Yamaha produljeno jamstvo', svi ponosni vlasnici novih Yamaha motocikala, mopeda i skutera kupljenih nakon 01.01.2012. godine, po isteku tvorničkog jamstva proizvođača, uživati će u bezbrižnom korištenju svojeg vozila do ukupno tri godine starosti i to potpuno besplatno i bez ograničenja prijeđenih kilometara.

Ovom dodatnom pogodnošću jamstveni rok mopeda i skutera ispod 50 ccm produljuje se za ukupno 2 (dvije) godine, dok se jamstveni rok motocikala i skutera iznad 51 ccm produljuje za ukupno 1 (jednu) godinu.
 


Uvjeti 'Yamaha produljenog jamstva'

1. Opseg 'Yamaha produljenog jamstva' 

Pod uvjetima 'Yamaha produljenog jamstva', društvo TM Zagreb d.o.o., Susedsko polje 53, 10090 Zagreb, pokriva troškove otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektroničkih sastavnih dijelova ili sklopova vozila, u razdoblju nakon isteka originalnog tvorničkog jamstva proizvođača, a najkasnije do ukupno 3 (tri) godine od dana početka odnosno aktivacije jamstva proizvođača, bez ograničenja prijeđenih kilometara i pod sljedećim uvjetima:

• ukoliko su na vozilu u skladu sa uputstvima iz korisničkog priručnika u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja prijeđenih kilometara obavljeni svi redovni servisni pregledi i radovi održavanja od strane ovlaštenog Yamaha servisa;
• ukoliko su svi dosadašnji popravci vozila izvršeni u ovlaštenom Yamaha servisu uz upotrebu originalnih Yamaha rezervnih dijelova;
• ukoliko je nedostatak utvrđen i otklonjen u ovlaštenom Yamaha servisu.

Osim troškova otklanjanja neispravnosti ili kvarova nastalih zbog grešaka u materijalu ili izradi originalnih mehaničkih, električnih ili elektroničkih sastavnih dijelova ili sklopova vozila, produljeno jamstvo ne obuhvaća nikakve druge izdatke ili nadoknade troškova vlasniku vozila kao što su npr.: troškovi prijevoza vozila do servisa i povratka vlasniku, upotrebe zamjenskog vozila, troškovi smještaja, naknade za izgubljeno vrijeme ili dobit itd.

Temeljem ovog dokumenta vlasnik vozila nema pravo:

• na zamjenu vozila novim vozilom;
• na sniženje kupoprodajne cijene;
• na raskid ugovora o prodaji vozila i povrat kupoprodajne cijene.

Popravak ili zamjena sastavnih dijelova ili sklopova vozila temeljem 'Yamaha produljenog jamstva', odnosno na trošak društva TM Zagreb d.o.o., ne dovodi do produljenja ili do ponovnog početka tijeka 'Yamaha produljenog jamstva' na te sastavne dijelove ili sklopove vozila ili na samo vozilo.

Vlasnik vozila nema pravo na bilo kakve naknade od društva TM Zagreb d.o.o. ukoliko tijekom trajanja 'Yamaha produljenog jamstva' iz bilo kojeg razloga ne iskoristi svoja prava.

U skladu sa preporukama i normativima proizvođača vozila, odgovorna osoba ovlaštenog Yamaha servisa odlučuje o načinu popravka kao i o originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima potrebnima za popravak. Svi sastavni dijelovi ili sklopovi vozila koji su zamijenjeni novim originalnim rezervnim dijelovima ili sklopovima, vlasništvo su društva TM Zagreb d.o.o.

Pregled duljine trajanja jamstvenih rokova: 


Vrsta vozila


Tip vozila


Model vozila


Jamstveni rok proizvođača

'Yamaha produljeno jamstvo'


Ukupna duljina trajanja jamstvaMotocikli, skuteri i mopediHomologirani cestovni modeli

Modeli ispod 50 ccm


12 mjeseci

Dodatnih 24 mjeseca


36 mjeseci

Modeli iznad 51 ccm


24 mjeseca

Dodatnih 12 mjeseci


36 mjeseci


2. Izuzeci od primjene 'Yamaha produljenog jamstva'

'Yamaha produljeno jamstvo' ne vrijedi za natjecateljska i 'mini' vozila, električna vozila, vozila koja se koriste za iznajmljivanje, dostavna vozila, vozila koja se upotrebljavaju za posebne namjene (vojska, policija i sl.), te vozila koja se koriste za potrebe auto-škola. Produljenim jamstvom nisu obuhvaćene naknadne preinake vozila i oprema koja je ugrađena nakon isporuke novog vozila kupcu.

'Yamaha produljeno jamstvo' ne obuhvaća otklanjanje nedostataka ili kvarova koji su nastali kao posljedica:

a) kvarova nastalih zbog preinaka ili popravaka izvršenih od strane treće osobe koja nije ovlaštena od strane društva TM Zagreb d.o.o.;

b) više sile, požara, sudara ili nesreće;

c) neodgovarajućeg prijevoza, pohranjivanja ili nepravilne upotrebe vozila;

d) nepravilnog održavanja ili popravaka od strane trgovca ili vlasnika vozila;

e) nedostatka njege, prekomjernog trošenja, nepravovremenog otklanjanja oštećenja ili kvarova;

f) upotrebe nečistog i/ili pogrešnog goriva, ulja, maziva i ostalih tekućina, sredstava za čišćenje i poliranje osim onih koja su preporučena od strane proizvođača;

g) upotrebe neoriginalnih dijelova ili neoriginalne dodatne opreme.

'Yamaha produljeno jamstvo' ne pokriva zamjenu potrošnih dijelova zbog normalnog slabljenja ili trošenja s vremenom, razne radove podešavanja kao i popravke i usluge propisane od strane proizvođača, a koje se smatraju redovnim održavanjem vozila. Takvi popravci ne smatraju se nedostacima i uključuju sljedeće (nepotpun popis): gume, kočione obloge i ploče, čeljusti, sijalice, filtre, dijelove spojke, pogonski lanac i lančanike, brtve, ulja, rashladnu i kočionu tekućinu, remenje, baterije, čišćenje ili zamjenu svjećica itd.

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' gube se u sljedećim slučajevima:

a) ako je nedostatak ili kvar vozila izazvan zbog nemara ili namjerno;

b) ako je nedostatak ili kvar vozila posljedica nepravilne upotrebe vozila, sudara, puknuća gume, elementarne nepogode, prirodnog trošenja i/ili habanja, oštećenja uzrokovanog vanjskim mehaničkim i/ili kemijskim utjecajima (bez obzira na uzrok), udarci kamenčića ili drugih uzroka izvan samog vozila;

c) ako nisu poštivane upute o upotrebi i održavanju odnosno ako na vozilu nisu obavljeni svi redovni servisni pregledi od strane ovlaštenog Yamaha servisa u predviđenom vremenskom razdoblju ili nakon predviđenog broja prijeđenih kilometara, ovisno što prije nastupi, sukladno planu održavanja vozila;

d) ako se identifikacijski broj vozila (VIN) odnosno broj motora ne mogu pročitati ili su različiti od brojeva navedenih u jamstvenom priručniku;
e) ako vlasnik ili korisnik vozila nije dopustio ili ne dopušta otklanjanje odnosno popravak nedostatka, kvara ili greške koja je otkrivena od strane ovlaštenog Yamaha servisa;

f) ako se oštećenje ili kvar popravlja ili se vozilo demontira, u cijelosti ili djelomično, kod neovlaštenih servisera;

g) ako su u vozilo ugrađivani neoriginalni dijelovi;

h) ako se vozilo koristi za utrke ili bilo kakve druge vrste natjecanja;

i) ako su na vozilu izvršene promjene koje nisu predviđene ili odobrene od strane proizvođača;

j) u ostalim slučajevima koji nisu navedeni u gornjim točkama, ali s istima stoje u uzročnoj vezi.

3. Područje važenja

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' vlasnik vozila može ostvariti u bilo kojem ovlaštenom Yamaha servisu (moto) u državi Hrvatskoj, Sloveniji, BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji i Kosovu.

Vlasnik vozila sam snosi troškove popravka vozila u ovlaštenom Yamaha servisu izvan granica navedenih država. Zahtjev za naknadu troškova koji su nastali otklanjanjem nedostataka, a koji su pokriveni pravima koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva', vlasnik vozila mora postaviti u roku od 8 (osam) dana od dana završetka popravka vozila i to onom ovlaštenom Yamaha servisu u kojem je obavio posljednji servis vozila prije nego se nedostatak odnosno kvar pojavio. Da bi ostvario pravo na povrat novčanih sredstava vlasnik vozila dužan je predočiti primjerak originalnog radnog naloga i računa, sa detaljno specificiranim troškovima rada i dijelova koji su ugrađeni ili utrošeni u vozilo, kao i rezervne dijelove koji su zamijenjeni.

4. Početak i trajanje 'Yamaha produljenog jamstva'

'Yamaha produljeno jamstvo' počinje teći prvog sljedećeg dana nakon isteka originalnog tvorničkog jamstva proizvođača i vrijedi dodatne 2. (dvije) godine za mopede i skutere do 50 ccm, odnosno dodatnu 1. (jednu) godinu za motocikle i skutere iznad 51 ccm (vidi tablicu 'Pregled duljine trajanja jamstvenih rokova'). Promjena vlasnika vozila mora se registrirati kod najbližeg ovlaštenog Yamaha trgovca ili servisera. Promjena vlasnika nema utjecaja na trajanje 'Yamaha produljenog jamstva'.

5. Obveze korisnika 'Yamaha produljenog jamstva'

Kako bi korisnik 'Yamaha produljenog jamstva' ostvario svoja prava isti mora:

• neodgodivo prijaviti kvar ovlaštenom Yamaha servisu (najkasnije u roku od 10 dana nakon nastanka istog);
• ovlaštenoj osobi Yamaha servisa osigurati pregled oštećenog sastavnog dijela ili sklopa vozila, te mu na zahtjev dati sve informacije potrebne za utvrđivanje štete;
• u slučaju kvara predočiti jamstveni priručnik (servisnu knjižicu) vozila kao dokaz redovno izvršenih radova provjera i održavanja u skladu sa uputama proizvođača;
• poduzeti sve što je u njegovoj moći kako bi se šteta umanjila, spriječiti da vozilo bude izvrgnuto daljnjim oštećenjima i pridržavati se uputa ovlaštenog Yamaha servisa.

Nepridržavanje navedenih obveza od strane korisnika odnosno vlasnika vozila ima za posljedicu djelomičnu ili potpunu ništavnost 'Yamaha produljenog jamstva'.

6. Završne odredbe

Prava koja proizlaze iz 'Yamaha produljenog jamstva' ne utječu na ostala prava koja vlasniku vozila kao kupcu pripadaju po drugim osnovama.

Radi ostvarenja prava na temelju 'Yamaha produljenog jamstva', vlasnik je obvezan prije započinjanja otklanjanja nedostataka, ovlaštenom Yamaha servisu omogućiti utvrđivanje nedostataka.